- projektová a inženýrská činnost
- dotační a projektový management
- akreditovaná konzultační a poradenská činnost
- studie proveditelnosti, odborné analýzy a koncepce
- odborné technické, autorské a biologické dozory při realizaci staveb
- biologická hodnocení, průzkumy a expertízy, posuzování vlivů na životní prostředí


V případě úspěšné akceptace žádosti Vám bude většina finančních prostředků nutných pro naši činnost proplacena při uvolnění dotace. Výdaje na naše služby jsou totiž uznatelným nákladem v rámci většiny aktuálních dotačních programů.

 

Obvyklé kroky při přípravě a realizaci typického dotačního projektu:

 • setkání s investorem
 • námět na projekt
 • terénní průzkumy
 • biologická hodnocení
 • majetkoprávní vypořádání
 • studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • zajištění průběhu územního a stavebního řízení
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zpracování žádosti o dotaci a její podání
 • komunikace se správcem dotačního programu
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby
 • vlastní realizace
 • kontinuální administrace dotačního procesu
 • autorský, technický, případně biologický dozor
 • zajištění povinných propagačních opatření
 • dokumentace skutečného provedení
 • kolaudace stavby
 • závěrečné vyhodnocení akce

 

 


Společnost ENVICONS má ve výše uvedených rozsáhlé zkušenosti a dokáže díky nim být garantem úspěchu Vaší žádosti o dotaci u projektů, jejichž projektovou přípravu sama zajišťuje. S ohledem na to, že stávající jednatel společnosti se přímo podílel na nastavení současně platného procesu administrace a na aktuálních hodnotících kritériích projektů Operačního programu Životní prostředí, je zřejmé, že služby poskytované společností ENVICONS jsou s tímto procesem a kritérii v souladu.

Drtivá většina investorů nedisponuje vlastním aparátem a ani zkušenostmi pro úspěšné získání dotace. Navíc obvyklý, těžkopádný a neefektivní způsob řešení vede k tomu, že si investor na toto spektrum činností obvykle najímá minimálně 5 – 7 dodavatelů, což vždy přináší problémy s koordinací jednotlivých kroků, které musí časově a logicky navazovat. V neposlední řadě to znamená relativně vysoké celkové náklady a časové ztráty. Při spolupráci s naší společností Vás i v případě neúspěšné žádosti z jakéhokoli důvodu (např. při nevypsání konkrétního programu) poskytnuté služby budou stát méně, než režijní náklady vynaložené na dosavadní přípravu.

 

     

Společnost ENVICONS standardně zajišťuje veškeré uvedené služby kromě stavebních prací. V principu to pro investory vždy znamená záruku rychlého a efektivního průběhu, jakož i finančních úspor. Na spokojenosti zákazníků je postaveno dobré jméno společnosti.

 

     

 

Aktuálně

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

Všechny aktuality